Gratis verzending vanaf €100 met PostNL
UPS Op werkdagen voor 18:00 besteld, dezelfde dag verzonden
PostNL Op werkdagen voor 18:30 besteld, dezelfde dag verzonden
 
Inloggen
Winkelmandje

Garantie & Retourbeleid

Garantie

12.1 Behoudens andersluidend beding in de RMA Voorwaarden MondiParts indien overeengekomen, staat MondiParts er jegens afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende drie (3) maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier afgegeven specificaties. Indien de productspecificaties de afnemer noch bekend noch kenbaar mochten zijn, staat MondiParts er jegens afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende dezelfde periode geen materiaal- of constructiefouten vertonen. De in de vorige zinnen vermelde garantie geldt uitsluitend mits de zaken normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst, de RMA Voorwaarden MondiParts en in het garantiebewijs, stipt en volledig zijn en worden nagekomen. De garantie houdt uitsluitend in dat MondiParts naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van MondiParts. Verbruiksartikelen als accu’s, kabels en geheugendragers zijn van deze garantie uitgesloten. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van MondiParts. Gebreken dienen schriftelijk bij MondiParts te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Voor herstel van om welke reden dan ook verloren gegane gegevens is MondiParts nimmer aansprakelijk.

12.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan MondiParts zijn gewijzigd of niet vakkundig en regelmatig zijn onderhouden. Evenmin kan de garantie worden ingeroepen indien vervanging heeft plaatsgevonden van enig (onder)deel met minder compatibele en/of kwalitatief niet tenminste met de oorspronkelijke onderdelen gelijkwaardige zaken.

12.3 Door voldoening aan één van de in art. 12.1 genoemde prestaties is MondiParts terzake van haar verplichtingen volledig gekweten. Afnemer is niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen, noch is de afnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.4 Indien zaken door MondiParts van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. MondiParts zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Met name de garantie op Service Pack LCD van Samsung verloopt via Samsung en de doorlooptijd is minimaal 10 werkdagen. LET OP! Belangrijk, de Service Pack LCD dient compleet in de originele doos te worden aangeboden voor garantie. Wordt de garantie door Samsung toegekend dan zal de aankoopprijs worden vergoed.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 MondiParts is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken anders dan met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 13. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van MondiParts te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de zaak ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

13.2 MondiParts is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) de geleverde zaken mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

13.3 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van MondiParts op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid).

13.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MondiParts zal de afnemer MondiParts vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde zaken en zal hij MondiParts alle schade vergoeden die MondiParts lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

14.2 Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van MondiParts niet toegestaan om documentatie, waarvan de auteursrechten bij MondiParts berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.

14.3 Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete aan MondiParts van € 5.000,- per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van MondiParts, als één overtreding wordt aangemerkt.

Artikel 15. Exportrestricties

Afnemer zal nationale en andere (waaronder Amerikaanse) exportrestricties met betrekking tot ingevolge een overeenkomst met MondiParts verkregen zaken volledig in acht nemen en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Afnemer vrijwaart MondiParts voor enig nadeel dat deze zal lijden indien afnemer deze verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 16. Geschillen

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van MondiParts, tenzij anders is overeengekomen. Indien MondiParts ten behoeve van afnemer diensten verricht, zijn in aanvulling op de vorenstaande voorwaarden de volgende voorwaarden eveneens van toepassing. In geval van enige onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in art. 1 t/m 16.

Artikel 17. Totstandkoming opdracht

17.1 MondiParts tracht in haar aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven.

17.2 MondiParts heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

17.3 MondiParts wordt ter zake van opdrachten voor leveringen van diensten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel gerechtigd zijn.

17.4 Zolang een aanbieding door MondiParts niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt MondiParts zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

17.5 Indien naar het oordeel van MondiParts of naar het oordeel van de afnemer derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de afnemer gehouden in alle redelijkheid zijn medewerking te verlenen.

17.6 Alle contacten met ingeschakelde derden lopen via MondiParts. De afnemer kan slechts na overleg met MondiParts derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken en kan met deze derden niet zelfstandig over werkzaamheden afspraken maken.

Artikel 18. Voortijdige beëindiging opdracht

Indien MondiParts of afnemer van oordeel is dat de werkzaamheden door MondiParts niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, de opdrachtbevestiging of eventuele nadere specificaties, zullen partijen in overleg treden. Indien partijen niet tot overeenstemming komen heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen met een opzegtermijn van één maand, uitgezonderd opdrachten met een looptijd van minder dan twee maanden. Ingeval van voortijdige beëindiging conform de vorige zin zal afnemer aan MondiParts de overeengekomen vergoeding voor diensten verricht tot aan de datum waarop de overeenkomst eindigt verschuldigd zijn. Indien de overeenkomst wordt beëindigd door de afnemer zal deze aan MondiParts tevens de kosten vergoeden welke verband houden met gereserveerde capaciteit en inzet van personeel gedurende drie maanden na de datum waarop de overeenkomst eindigt.

RMA voorwaarden MondiParts BV

Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten tussen MondiParts als verkoper en haar afnemer als koper (de “afnemer”) met betrekking tot door MondiParts te leveren hardware producten. Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MondiParts. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA Voorwaarden onverlet. Deze RMA Voorwaarden omvatten een RMA procedureregeling voor: defecte producten (1) en verkeerde levering (2).

Retouren en RMA regeling defecte producten

Algemeen

1.1. Er wordt onderscheiden tussen afhandeling van DOA, garantieafhandeling en buiten-garantie afhandeling. Meld altijd een defect uiterlijk 5 dagen na ontvangst met evt. foto's/video's via rma@mondiparts.nl.

1.2. Bij producten van een aantal fabrikanten kan de afnemer of eindgebruiker rechtstreeks bij de fabrikant terecht voor de DOA en/of garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze voor reparatie.

1.3. Indien de afnemer voor de reparatie van defecte producten van onder 1.2 genoemde fabrikanten gebruik wenst te maken van de RMA service van MondiParts, worden er, naast reparatie- en andere kosten, standaard administratiekosten in rekening gebracht.

1.4. Enige garantie van de fabrikant geldt enkel voor hardware defecten. Software valt nooit onder garantie. MondiParts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor virusdetectie, viruspreventie of enige storing of verlies van data als gevolg van virussen, incompatibiliteit, configuratieproblemen etc.

DOA (Dead On Arrival)

1.5. DOA afhandeling geldt alleen voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 5 dagen, behoudens een afwijkende regeling van de fabrikant. In geval van een geaccepteerde DOA heeft de afnemer nooit recht op meer dan omruiling van het defecte product voor een nieuw product. Producten waarvoor geen DOA regeling bestaat of die buiten de DOA termijn vallen, worden gerepareerd mits vallend onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor alle DOA regelingen geldt dat DOA’s uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Garantie

1.6. Een fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsnota of eindgebruikers factuur). Ten aanzien van defecte producten gaan de meeste fabrieksgaranties uit van reparatie binnen de garantietermijn; bepaalde producten worden echter alleen omgeruild voor een nieuw product of een gelijkwaardige vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien bij controle blijkt dat het product geen DOA is of geen defect vertoont, wordt aan de afnemer onderzoekskosten berekend. Defecten veroorzaakt door software- of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie.

Xssive producten

1 jaar

Lcd Display / Touch

 • Service Pack: garantie vervalt na het volledig plakken/monteren
 • Apple Compatible/OEM: 3 maanden (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten, kabelbreuk)
 • Apple Incell, ORG & Refurbished: 12 maanden (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten, kabelbreuk)
 • Overige merken: 6 maanden (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten, kabelbreuk)
 • Gebruikte Touch Screens worden niet teruggenomen

  Batterij / Accu

 • Service Pack: 12 maanden
 • MP batterij: 6 maanden


  Afhandeling buiten garantie

  1.7. Indien producten buiten de garantietermijn vallen dan wel gebreken vertonen als gevolg van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik (bijv. val-, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van het defecte product aan MondiParts), ontvangt de afnemer een schriftelijke prijsopgave voor akkoord alvorens tot reparatie wordt overgegaan. Indien door afnemer geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven, worden de eerder genoemde onderzoekskosten in rekening gebracht. De garantie van Service Pack LCD vervalt nadat deze is gemonteerd. Test deze alvorens montage.

  Procedure

  1.8. Meld ten alle tijde een RMA aan via rma@mondiparts.nl

  1.9. Bij een RMA-aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:

  • Artikelnummer en productomschrijving
  • Aantal producten
  • Klachtomschrijving

  Na ontvangst van uw RMA aanmelding krijgt u een RMA nummer, vermeld deze duidelijk samen met de afleveradres op de doos waarmee u retour stuurt. U ontvangt een update hierover uiterlijk 1 week nadat we uw retourzending hebben ontvangen.

  1.10. Onvolledig of onduidelijk ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Tevens dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Belangrijk: LCD schermen worden alléén in behandeling genomen als deze is verpakt met een doos. De garantie van Service Pack LCD schermen vervallen na het plakken/monteren. Test deze altijd eerst alvorens te monteren. Het niet meesturen van een garantiebewijs kan vertraging van de afhandeling en/of reparatie veroorzaken. Aan de garantie-afhandeling vermeld op het RMA formulier kunnen geen rechten worden ontleend; het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door MondiParts van het defecte product. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de afnemer en moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. Indien MondiParts producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht. Om beschadiging, vertraging bij de reparatie en andere problemen te voorkomen dient afnemer voorafgaand aan retournering van defecte producten tenminste de volgende maatregelen te nemen:

  • De afnemer dient een back up van de data te maken (MondiParts is nimmer verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data);
  • De afnemer dient te zorgen voor een deugdelijke transportverpakking;


  1.11. Defecte producten dienen binnen 7 dagen te worden verstuurd naar:

  MondiParts
  o.v.v. RMA
  Sheffieldstraat 39
  3047AN Rotterdam

  Voorwaarde Retour sturen

  Voor het retour sturen van producten is een doos verplicht. Als u producten retour stuurt zonder een doos, dan wordt deze niet in behandeling genomen.

  We nemen geen producten retour die zijn bewerkt (waarop is geschreven en/of een sticker hebben die niet van MondiParts is.)

  1.12. De kosten voor verzending naar MondiParts zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar MondiParts. De verzendkosten van omruiling of retournering aan afnemer van het gerepareerde product zijn voor rekening van MondiParts.

  1.13 Uitzonderingen:

  • Huismerk producten o.a. Tempered Glass Screenprotector, kabels.
  • Artikelen van merkproducten zonder verpakking.
  • Artikelen die om hygiënische redenen niet meer retour gestuurd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld oordopjes, tenzij de verpakking nog gesealed is.
  • Bij Originele accessories van Samsung en Apple kan je direct met de klant terecht bij Samsung of Apple.
  • Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.


  2. RMA regeling verkeerde levering door MondiParts

  2.1. Retournering van producten verkeerd geleverd door MondiParts aan afnemer geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

  2.2. Een RMA-aanvraag dient binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk per e-mail te worden ingediend. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de afnemer bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd.

  2.3. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht.

  2.4. Producten die zonder RMA nummer aan MondiParts worden teruggestuurd worden geweigerd, evenals ongefrankeerde zendingen. Na ontvangst en controle van de producten in het magazijn volgt de administratieve afhandeling en een evt. creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van MondiParts.

  3. Retourneren verkeerd besteld (per 1 januari 2022)

  3.1 Verkeerd bestelde producten mogen binnen 2 weken na aankoopdatum (factuurdatum) geretourneerd worden in originele staat. De kosten voor een retourzending naar MondiParts zijn voor rekening van de klant. Hierbij hanteren wij ook administratiekosten van 10% van het aankoopbedrag met een minimum van 10 euro.

  Winkelmandje

  Wis filters

  Filter

  Annuleren
  Bevestigen